Φορολογικά Νέα

Πως θα φορολογηθούν οι επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2016

By 29 Δεκεμβρίου 2016 No Comments

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 

Για το φορολογικό έτος 2016 στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων οι μεταβολές που έγιναν αφορούν κατά κύριο λόγο τις προσωπικές εταιρείες, τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις συνεταιρισμών (εκτός των αγροτικών), τις κοινωνίες αστικού δικαίου, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις κοινοπραξίες και τις λοιπές νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία όπου τα κέρδη από την επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29%. Συνεπώς η πλειοψηφία των εταιρειών με απλογραφικά βιβλία (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) που δηλώνουν φορολογητέα κέρδη μέχρι 50.000,00 ευρώ καλούνται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος αυξημένο κατά 11,54%, ενώ μικρότερες είναι οι επιβαρύνσεις στα φορολογητέα κέρδη πάνω από 50.000,00 ευρώ μέχρι και 80.000,00 ευρώ.

Σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος παρέμεινε στο 29%, ενώ αυξήθηκε ο συντελεστής φορολογίας των διανεμομένων κερδών από το 10% στο 15% με αποτέλεσμα να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση από το 36,10% στο 39,65%.

Επισημαίνεται ότι, η συνολική φορολογική επιβάρυνση σε εταιρεία στην οποία συμμετέχουν δύο εταίροι με ποσοστά συμμετοχής 50% έκαστος και κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 100.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης των εταίρων ανέρχεται στο 32,05% αν τηρεί απλογραφικά βιβλία και στο 42,72% αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

 

  1. Φορολογικός συντελεστής

 

α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, ανεξάρτητα αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 29%.

 

β) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%.

 

Πίνακας: Φορολογικοί συντελεστές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 

* Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1059/18.3.2015 διευκρινίσθηκε ότι, στους αγροτικούς συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις, καθώς και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

 

Επισημάνσεις

 

i) Μέχρι και πέρυσι, δηλαδή μέχρι και το φορολογικό έτος 2015, οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών (εκτός των αγροτικών), οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι κοινοπραξίες και οι λοιπές νομικές οντότητες που τηρούσαν απλογραφικά βιβλία, τα κέρδη που αποκτούσαν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούντο με προοδευτική κλίμακα σύμφωνα με την οποία το ποσό μέχρι 50.000,00 ευρώ φορολογείτο με συντελεστή 26% και το ποσό πάνω από τις 50.000,00 ευρώ με συντελεστή 33%.

 

Προσοχή: Με τη φορολογία του συνόλου των κερδών με συντελεστή 29% επιβαρύνονται σημαντικά τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με κέρδη μέχρι 50.000,00 ευρώ οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα, μικρότερες επιβαρύνσεις τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με κέρδη από 60.000,00 ευρώ μέχρι και 80.000,00 ευρώ, ενώ μικρές μειώσεις έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με κέρδη 90.000,00 ευρώ και άνω.

 

 

ii) Καταργήθηκε η μείωση κατά 40% των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους και το νησί της Κεφαλλονιάς. Η μείωση αυτή ίσχυε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 και αφορούσε τα κέρδη που προέκυπταν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείτο στα νησιά αυτά με έδρα ή υποκατάστημα

 

2. Απαλλαγή από το φόρο των κερδών των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

 

Τα κέρδη των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε), των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.),  των συνεταιρισμών και των ενώσεων αυτών, των κοινωνιών αστικού δικαίου, των συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών και των, εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, απαλλάσσονται του φόρου με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw».

 

  1. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

 

α) Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 100% του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Επισημαίνεται ότι, για τις προσωπικές εταιρείες, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τις κοινωνίες αστικού δικαίου, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες και τις κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών ο συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος ήταν 75% για τα κέρδη που προέκυψαν σε φορολογικά έτη που άρχισαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 55% για τα κέρδη που προέκυψαν σε φορολογικά έτη που άρχισαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

 

β) Για τα 3 οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης των εργασιών των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων προβλέπεται μείωση κατά 50% του ισχύοντος ποσοστού 100% για τη βεβαίωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

 

 

liberal.gr