ΕιδήσειςΦορολογικά Νέα

Συμφέρει η οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης;

By 3 Ιανουαρίου 2017 No Comments

Τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

 

Προκειμένου να αποφασίσουν οι φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, αν συμφέρει να υπαχθούν στην «Οικειοθελή Αποκάλυψη Φορολογητέας Υλης Παρελθόντων Ετών» (η οποία θεσπίστηκε με τον πρόσφατο Νόμο 4446/2016), πρέπει να σταθμίσουν τις συνέπειες που θα έχουν αν αποκαλυφθεί τυχόν φοροδιαφυγή τους από φορολογικό έλεγχο, με τον φόρο που θα προκύψει από την υπαγωγή στην «οικειοθελή αποκάλυψη», ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι της τάξης του 50%. Τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη με απλά λόγια είναι τα εξής:

Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου

Για αδήλωτα εισοδήματα που θα θεωρηθούν «αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας» οι πρόσθετοι φόροι μπορεί να φτάσουν το 90 – 100% των εισοδημάτων αυτών, αν εφαρμοστούν οι ανώτατοι συντελεστές φόρου. Επίσης, η ποινική δίωξη που ασκείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Για την «οικειοθελή αποκάλυψη» πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Φόροι και δηλώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση

Κάθε είδους φόρος που προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (όπως ενδεικτικά, εισοδήματος, ακινήτων, ΦΠΑ, κληρονομιών κ.λπ.) και οποιεσδήποτε σχετικές μη υποβληθείσες ή ανακριβώς ή ελλιπώς υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, καθώς και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, εφόσον η προθεσμία υποβολής τους έληξε έως την 30.9.2016.

Εξαιρέσεις

Η ρύθμιση δεν ισχύει σε:

• Περιπτώσεις στις οποίες έως την 12.12.2016 έχουν κοινοποιηθεί πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρων ή επιβολής προστίμων ή αντίστοιχες πράξεις επιβολής φόρων ή προστίμων με βάση τις προϊσχύουσες του ν. 4174/ 2013 διατάξεις, ως προς φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί σε αυτές.

• Φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη ή σε φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό.

Προθεσμία υπαγωγής: το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2017

Κύριος Φόρος: Ο κύριος φόρος θα υπολογίζεται με τον συντελεστή που ίσχυε κατά τον χρόνο που θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις.

Οι ανώτατοι συντελεστές φόρου εισοδήματος που ίσχυαν για φυσικά πρόσωπα έχουν ως εξής (βλέπε πίνακες):
Για παράδειγμα, εισοδήματα που θα δηλωθούν οικειοθελώς και αφορούν αποκρυβέν εισόδημα των ετών 2002 – 2006 πάνω από 23.000 θα φορολογηθούν με 44%, αν η δήλωση υποβληθεί μέχρι 31.3.2017.

Τα προαναφερθέντα ποσοστά πρόσθετου φόρου προσαυξάνονται κατά 15 – 30% ανάλογα με το αν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου πριν ή μετά την υπαγωγή στην «οικειοθελή αποκάλυψη».

Αν έχει κοινοποιηθεί «οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου» δεν μπορεί ο φορολογούμενος να υπαχθεί στις διατάξεις του νέου νόμου.
Προθεσμία πληρωμής: Εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης με περαιτέρω δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών (τμηματική καταβολή).

Για την τελική απόφαση οι φορολογούμενοι πρέπει να αναμένουν την έκδοση εγκυκλίου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τα πρακτικά και διαδικαστικά ζητήματα για την υπαγωγή, όπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για κάθε κατηγορία εισοδήματος, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων κ.λπ.

Σημαντικός παράγοντας που πρέπει να συνυπολογιστεί είναι η δυνατότητα των φορολογικών αρχών να αντλήσουν πληροφορίες είτε μέσω της επερχόμενης «Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών» για καταθέσεις στο εξωτερικό, εταιρείες offshore κ.λπ., είτε «ανοίγοντας» τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκρίνοντας τραπεζικές κινήσεις με δηλωθέντα εισοδήματα.

 

πηγή : kathimerini.gr