• Λογιστικές κ φοροτεχνικές υπηρεσίες για κάθε μορφής επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία
  • Λογιστικές κ φοροτεχνικές υπηρεσίες για καθε μορφής επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλια
  • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου
  • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
  • Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Συστηματική παρακολούθηση της πορείας της επιχείρηση
  • Έγκαιρη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης